अनुपमा न्याति

उपाध्यक्ष

नमन लड्ढा

कोषाध्य्क्ष

रितिका कोठारी

सहसचिव

भानु श्री डागा

प्रचार प्रसार मंत्री

सुरभि सोनी

सांस्कृतिक मंत्री

ईशा आगीवाल

सांस्कृतिक मंत्री

मोनिका मालपानी

क्रीड़ा मंत्री

प्रगति तापड़िया

टेमर

अनिभा माहेश्वरी

सदस्य

मोना माहेश्वरी

सदस्य

सोनल माहेश्वरी

सदस्य

n
शोभा बागला

सदस्य

अदिति तापड़िया

सदस्य